Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

goodtea
Chętnie wyłączyłabym tę funkcję w moim mózgu, która jest odpowiedzialna za przejmowanie się. Tyle rzeczy byłoby wtedy łatwiejszych.
— Kaja Platowska – Po prostu mnie przytul

June 18 2017

goodtea
4813 9b93 420
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viabukazla bukazla
goodtea
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromlaurensyikes laurensyikes viabukazla bukazla
goodtea
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted fromxalchemic xalchemic viabukazla bukazla
9145 20b3 420
Reposted fromkostuchna kostuchna viabukazla bukazla
goodtea

CZAS ZMIENIA PUNKT WIDZENIA

Reposted fromvaliumcunt valiumcunt viabukazla bukazla
7400 fa8e 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabukazla bukazla
goodtea
8681 900b 420
Reposted fromretaliate retaliate viabukazla bukazla
goodtea
3856 f81b 420
Reposted frombukazla bukazla
goodtea
3877 696c 420
Reposted fromniewychowana niewychowana
goodtea
3896 85d9 420
Reposted fromSilvanus Silvanus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl